dijous, de gener 22

Realització dels forats

Després de fabricar una sèrie de motlles, vam escollir aquells que presentaven un millor acabat. Posteriorment, vam realitzar els forats en la peça amb un trepant (utlilizant una broca de 1.5/2mm) per tal que, en el moment de l'emmotllament, el buit es realitzés perfectament.
Vam situar els forats de la següent manera: 3 en cada ull, 3 en la boca, dos més als forats nasals i un últim sota el nas. La finalitat de la localització dels forats és essencialment que, en adaptar-se la planxa de poliestirè, aquelles formes del relleu més marcades s'emmotllin correctament. També s'ha de tenir en compte que els forats quedaran marcats en la peça obtinguda i, per tant, s'han de situar en zones concretes que no afectin el resultat final; en el nostre cas, en aquelles parts de la màscara que retallarem.

(En les fotografies es poden observar les canalitzacions dels forats de fuga, en un motlle tallat)

Un cop s'han reailtzat els forats i s'ha comprovat que tant la base com la superfície del motlle són ben planes i regulars, es pot procedir a l'emmotllament.